تحقیق بررسی رابطه عليت

20000 تومان

حقيقت رابطه عليت راه شناختن رابطه عليت مشخصات علت و معلول حقيقت رابطه عليت هنگامي كه گفته ميشود علت به معلول وجود ميدهد چنين تصويري را در ذهن تداعي ميكند كه كسي چيزي را به ديگري ميدهد و او آن را دريافت ميدارد يعني در اين فرايند سه ذات و دو فعل و به ت

توضیحات

تحقیق بررسی رابطه عليت

حقيقت رابطه عليت راه شناختن رابطه عليت مشخصات علت و معلول
حقيقت رابطه عليت
هنگامي
كه گفته ميشود علت به معلول وجود ميدهد چنين تصويري را در ذهن تداعي ميكند
كه كسي چيزي را به ديگري ميدهد و او آن را دريافت ميدارد يعني در اين
فرايند سه ذات و دو فعل و به تعبير ديگر پنج موجود فرض ميشود يكي ذات علت
كه اعطاء كننده وجود است و ديگري ذات معلول كه دريافت كننده آن است و سومي
خود وجود كه از طرف علت به معلول ميرسد و چهارم فعل دادن كه به علت نسبت
داده ميشود و پنجم فعل گرفتن كه به معلول اسناد داده ميشود .
ولي حقيقت
اين است كه در جهان خارج چيزي غير از ذات علت و ذات معلول تحقق نمييابد و
حتي با نظر دقيق نميتوان گفت كه علت به ماهيت معلول وجود ميدهد زيرا ماهيت
امري اعتباري است و قبل از تحقق معلول وجود مجازي و بالعرض هم ندارد .
همچنين
مفهوم دادن و گرفتن هم چيزي جز تصوير ذهني نيست و اگر دادن وجود و ايجاد
كردن يك امر حقيقي و عيني بود خودش معلول ديگري ميبود و بار ديگر ميبايست
رابطه عليت را بين فعل و فاعل در نظر گرفت و دادن ديگري را اثبات كرد و
همچنين تا بي نهايت نيز در جائي كه هنوز وجود معلول تحقق نيافته است
گيرندهاي نيست تا چيزي را بگيرد و بعد از تحقق آن هم ديگر گرفتن وجود از
علت معني ندارد پس در مورد ايجاد معلول چيزي جز وجود علت و وجود معلول
بعنوان يك امر حقيقي و عيني وجود ندارد .
اكنون اين سؤال مطرح ميشود كه
رابطه عليت ميان آنها به چه شكلي است آيا پس از تحقق معلول يا همراه آن
چيز ديگري بنام رابطه علي و معلولي تحقق مييابد يا قبل از تحقق آن چنين
چيزي وجود دارد و يا اساسا يك مفهوم ذهني محض است و ابدا مصداقي در خارج
ندارد .
كساني كه حقيقت عليت را همان تعاقب يا تقارن دو پديده
دانستهاند عليت را يك مفهوم ذهني ميدانند و براي آن مصداقي جز همان اضافه
همزماني يا پي در پي آمدن اضافهاي كه يكي از مقولات نهگانه عرضي شمرده
ميشود قائل نيستند ولي تفسير عليت بعنوان اضافه تقارن يا تعاقب اشكالاتي
دارد كه به بعضي از آنها اشاره شده است و در اينجا ميافزاييم اصولا اضافه
واقعيت عيني ندارد و بنابر اين تفسير عليت بصورت نوعي اضافه در واقع بمعناي
انكار عليت بعنوان يك رابطه عيني و خارجي است چنانكه هيوم و طرفداران وي
به آن ملتزم شدهاند .
و به فرض اينكه مطلق اضافات يا اين اضافه خاص
امري عيني و قائم به طرفين دانسته شود پيش از وجود معلول موردي نخواهد داشت
زيرا چيزي كه قائم به طرفين و طفيلي آنها است بدون دو طرف مزبور نميتواند
تحقق يابد و اگر فرض شود كه بعد از تحقق معلول يا همراه آن بوجود ميآيد
لازمهاش اين است كه معلول در ذات خودش ارتباطي با علت نداشته باشد و تنها
بوسيله يك رابط خارجي با آن پيوند يابد گويي رابطه مزبور ريسماني است كه
آنها را بهم ميبندد بعلاوه اگر اين رابطه يك امر عيني باشد ناچار خودش
معلول خواهد بود و سؤال در باره كيفيت ارتباط آن با علتش تكرار ميشود و
بايد در مورد يك علت و يك معلول بي نهايت رابطه تحقق يابد …

تحقیق بررسی رابطه عليت

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

21 کیلوبایت

تعداد صفحات

40

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip