تحقیق بزهکاری

25000 تومان

نگاه به مسائل اجتماعي(Social Problem ) وانحرافات ، از روزنه خرده فرهنگها، به ويژه در جامعه ما، ميتواند بديع و تازه باشد. گسترش فزاينده ارتباطات در دهه هاي اخير وتحولات روزافزون و پيچيده ساختارهاي اجتما عي ،ايجاب مي كند بررسيهاي جامعه شناختي با ديد گ

توضیحات

تحقیق بزهکاری

دانلود تحقیق با موضوع بزهکاری،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

نگاه به مسائل اجتماعي(Social Problem ) وانحرافات ، از روزنه خرده فرهنگها، به ويژه در جامعه ما،  ميتواند بديع و تازه باشد. گسترش فزاينده ارتباطات در دهه هاي اخير وتحولات روزافزون و پيچيده ساختارهاي اجتما عي ،ايجاب مي كند بررسيهاي جامعه شناختي با ديد گاههاي تازهاي تبيين گردند. سرعت و گستر دگي تغييرات در دهه هاي اخير ، مسائل ومشكلاتي را در زمينه هاي فرهنگي پديد آورده كه نظرگاههاي سنتي قادر به همپيمائي با اين تغييرات نيست.
همزمان با اين تحولات، گستره شناخت مشترك ميان افراد، خانواده ها و گروه هاي مختلف كاهش يافته و بروز و ظهور خرده فرهنگهايي را پديد آورده است.
شايد مهمترين ويژگي قرن حاضر،‌ پيوستگي پديده هاي بومي با يكديگر و با پديده هاي جهاني باشد، كه شكل گيري تنوع گسترده اي از خرده فرهنگ ها بارزترين خصوصيت آن است. اين خرده فرهنگها در چهارچوب نمادي مشترك و در عرصه هاي جديد انتقال فرهنگي، در سراسر جهان اشاعه يافته است.
تحولات پيش آمده درنيمه دوم قرن بيستم وسه عنصر رايانه(كامپيوتر)، ماهواره و ديجيتالي كردن فناوريها(تكنولوژي) و دسترسي آسان به رسانه ها، وضعيتي را پديد آورده كه گروهها مي توانند به راحتي فرهنگ خود را در سطح وسيع ملي و حتي منطقه اي و جهاني منتشر سازند. خرده فرهنگها، مرزهاي محله اي، قومي و قبيله اي را درنورديده و مرزهاي جديد فرامكان مطرح نموده است. به قول“ماسيني”                 (   massini,P ) تداخل فرهنگي از حد قوميت بالاتر رفته و به حوزه حرفه و اجتماعات مجازي الكترونيك، نيز راه يافته است. درهند، گذشته از چهل تكه هاي فرهنگي، كه از دورانهاي پيشين برگرفته شده، امروز قلمروهاي فرهنگي جديد و نيز حوزه هاي روبه رشد اجتماعات الكترونيكي، هندوستان را پركرده است( ماسيني،1376 :112). مصاديق چنين خرده فرهنگهايي در دهه هاي 60و80 درقالب رفتارهاي خاص نوجوانان و جوانان و گروههاي موسيقي غربي در آمريكا، رواج گسترده اي داشت.
اين خرده فرهنگها به نظام نمادين خاص و ارزشها و هنجارهايي برمي گرددكه عمدتا از فرهنگهاي بيگانه و وارداتي منشاگرفته و مشخصه ها و ويژگيهاي آنها راعموما نظام حاكم در جوامع غربي تشكيل مي دهد. فقدان تعميم ارزشي فرهنگهاي اصيل و بومي و  كاهش وفاق و همدلي اجتماعي، باعث شده تا اين خرده فرهنگها به عكس العملي در برابر فرهنگ حاكم بدل شده و به شكلهاي خرده فرهنگهاي معارض و ستيزه جو در جامعه، مطرح شوند. اساسا چارچوب ارزشي در سطح نظام فرهنگي، بايد آنچنان كلي، تجريدي و تعميمي و درعين حال متعالي گرددكه بتواند به عنوان مرجع پوششي براي تمام خرده فرهنگهاي متفاوت موجود در جامعه، عمل نمايد. به عبارت ديگر،‌ تمام خرده فرهنگهاي گوناگون بتوانندغايات ارزشي وآرماني خود را، چه در بعد عاطفي وچه دربعد شناختي، چنين چارچوبي ببينند…..

تحقیق بزهکاری

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

21 کیلوبایت

تعداد صفحات

24

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip