تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

25000 تومان

بودجه سرمايهاى بودجه سرمايهاى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرحهاى سرمايهگذارى که يک وجه مشترک دارند؛ يعنى بازده هريک از اينها در دورههاى بلندمدت بيش از يک سالبهدست مىآيد؛ براى مثال طرحهاى سرمايهگذاى براى دورههاى ۵، ۱۰، ۱۵، يا حتى ۲۰ ساله امرى

توضیحات

تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

دانلود تحقیق با موضوع بودجه بندی سرمایه ای و نقدی،
در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:

بودجه سرمايهاى
بودجه
سرمايهاى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرحهاى سرمايهگذارى که يک
وجه مشترک دارند؛ يعنى بازده هريک از اينها در دورههاى بلندمدت بيش از يک
سالبهدست مىآيد؛ براى مثال طرحهاى سرمايهگذاى براى دورههاى ۵، ۱۰، ۱۵، يا
حتى ۲۰ ساله امرى بسيار متداول است. چنين سرمايهگذارىهائى را سرمايهگذارى
بلندمدت ـ term investment ـ long“ مىنامند.
تشخيص برخى سرمايهگذارىها
چندان مشکل نيست؛ مانند تشخيص هزينههاى ساختمانى مربوط به ايجاد کارخانه
توليدي، يا خريد ماشينآلات جديد و جايگزين کردن وسايل قديمى بهجاى آن و در
نتيجه بالا بردن ظرفيت کارخانه. اما تشخيص برخى سرمايهگذارىها چندان ساده
نيست؛ از جمله تشخيص هزينههاى سنگين تبليغاتى و اجراء برنامههاى تحقيق و
توسعه که احياناً مستلزم سرمايهگذارىهاى چندين ساله خواهد بود. تعيين
سودآورى اين قبيل طرحها نيز نسبتاً مشکل است. متنوع ساختن فعاليت شرکت از
راه خريد شرکتهاى گوناگون و ادغام آنها در يکديگر بهمنظور کاهش خطرهاى
احتمالى نيز نمونهاى از سرمايهگذارىها بلندمدت هستند. برخى شرکتها دامنه
فعاليتهاى خود را چنان گسترش داده و آنها را متنوع ساختهاند که بهصورت نوعى
مجتمع درآمدهاند. يکى از اين مجتمعها، مجموعهاى از شرکتها است که تقريباً
همه چيز (از قلم خودنويس تا هليکوپتر) توليد و عرضه مىکند. صنعت بانکدارى
نيز نمونه جالبى از اين مقوله است. برخى شرکتها فعاليتهاى خود را صرف خريد
سهام بانکهاى ديگر مىکنند و برخى نيز توجه خود را معطوف فعاليتهاى ديگر از
قبيل: دادهپردازي، پرداخت وامهاى بلندمدت به شرکتها (براى خريد ماشينآلات
سنگين) و خريد اسناد مربوط به حسابهاى دريافتنى يا حقالعملکارى ـ
factoringمىکنند.
مراحل اجرائى بودجهبندى سرمايهاى
بودجهبندى
سرمايهاي فرآيندى است که مىتوان بدانوسيله طرحهاى توجيهپذير را شناسائى کرد
و به مورد اجراء گذاشت. مراحل اجرائى بودجهبندى سرمايهاى عبارتند از:
0. تشخيص و شناسائى طرحهاى سرمايهگذارى
1. ۲. ارزيابى و تعيين مطلوبيت هريک از طرحها
2. ۳. گزينش يا انتخاب طرح مطلوب
3. ۴. طبقهبندى طرحها و انتخاب بهترين آنها در صورتىکه وجوه موجود براى تأمين مالى مجموعهاى از سرمايهگذارىها کافى نباشد
4. ۵. تجزيه و تحليل نتايج تصميمات گذشته که در مورد طرحها سرمايهگذارى گرفته
احتمال
دارد برخى طرحهاى سرمايهگذارى در يکى از چهار مرحله يادشده فوق رد شوند.
نتايج بهدست آمده از طرحهائى که پيش از اين به اجراء درآمدهاند در مرحله
پنجم موردتجزيه و تحليل قرار مىگيرند و در اين مرحله نسبت به ادامه يا توقف
طرح، يا ايجاد تغييراتى در آن تصميمگيرى مىشود. اجراء طرح هنگامى متوقف
مىشود که مديران شرکت اطمينان يابند که ادامه آن تأثيرى در افزايش ثروت
سهامداران نخواهد داشت. مرورى بر تصميمات گرفتهشده در گذشته موجب افزايش
توانائىهاى مديريت شرکت در ارزيابى سرمايهگذارىهاى آينده و قضاوت در مورد
آنها خواهد شد …

تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

39 کیلوبایت

تعداد صفحات

22

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip