تحقیق تفسير سوره حمد

25000 تومان

بسم الله الرحمن الرحيم. (بسم الله) يعني بر تمام امورم ، ياري از خدا مي طلبم . خدائيكه ، پرستش و بندگي، جز براي او ،شايسته نيست. خداءيكه دادرس است ،آنگاه كه از او دادخواهي شود. پذيرا و جوابگو است،هر آنگاه كه خوانده شود. (رحمن):همان {كسي}است كه؛ به رو

توضیحات

تحقیق تفسير سوره حمد

دانلود تحقیق با موضوع تفسير سوره حمد،
در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

بسم الله الرحمن الرحيم.

(بسم الله)
يعني بر تمام امورم ، ياري از خدا مي طلبم . خدائيكه ، پرستش و بندگي، جز براي او ،شايسته نيست.
خداءيكه دادرس است ،آنگاه كه از او دادخواهي شود. پذيرا و جوابگو است،هر آنگاه كه خوانده شود.
(رحمن):همان
{كسي}است كه؛ به روزي بندگانش شديدا متمايل است !و مواد روزيش را از آنان
نبرد ، اگر فرمانش نبرند! (رحيم) رحيم است ، به بندگان مؤمن . واز رحمت وي
است ، كه صد رحمت آفريد! واز آن ،رحمت واحدي ، در همة آفريدگان قرار داد!

الحمد و الله رب العالمين.
بندة
من مرا حمد گفت و اقرار كرد نعمتهائي كه در اختيار دارد از ناحيه من است ،
و بلاهائي كه به او نرسيده بازبه لطف و تفضل من است؛و من شما فرشتگان را
گواه ميگيرم كه نعمتهاي دنيائي و آخرتي او را زياد نمود ، بلاهاي آخرت
راازاو دور كنم، همانطوريكه بلاهاي دنيا را ازوادور كردم.

{الحمد
الاه}! چون بشناسائي همه قادر نيستند . زيرا ؛ نعم و عطاي او ؛بيش از آنست
كه بشمار درآيد ه آنست كه ؛خداوند برخي از نعمي را كه ببندگانش ارزاني
داشته! سر بسته- بآنها معرفي كرده است .چون ؛ تفضيلا ! بشناسائي همة آنان
قادر نيستند . زيرا ؛ نعم وعطاي او ، بيش از آنست كه بشمار درآيدوشناخته
شود. {رب العالمين} مالك و خالق و روزي رسان آنها است-از آنجا كه
ميدانند!واز آنجاكه نميدانند! پس ؛ روزي معلوم و تقسيم شده است .آدم بهر
روش وآئين كه ميخواهد در دنيا رفتار نمايد- در هر حال وموقعيتي كه هست-
روزي باو ميرسد ! تقوي تقوي دار زيادش نميكند ! وتبهكاري فاسق وفاجر،
ونقصانش نمي آيد . بين بني آدم و روزيش پردهاي است!َ كه روزي،طالب وجوياي
او است!تا آنجا كه اگر ؛ احدي از شما ، درطلب روزيش درنگي نمايد ، روزيش

در جست او است! همچنان كه ؛ مرگ ومير بجوستجوي وي است!.
الرحمن الرحيم.
در
خواست عطف وعنايت (بيشتري) است! ويادياز نعم و الطاف او است! كه،بر تمام
آفريدگانش ارزاني داشته! بتفضيلي كه :بنده ام شهادت داد كه: من رحمن رحيم
هستم ،من نيز شما را شاهد ميگيرم كه بهرةاورااز نعمت ورحمت خود فراوان
ساخته ، نصيبش رااز عطاء وبخشش خودم بسيار مي كنم.{رحمن}همان كسي كه به
روزي بندگانش شديدا متمايل است ! و مواد روزي خود را از آنان نبرد ، اگر چه
فرمانش نبرند. بافراد با ايمان ، در كاهش بندگي و طاعتشان رحيم است.و
بافراد كافر كيش و ناسپاس ! – كه خواستار كمك و همراهي اند ، با رفيق
ومدارا ! بآنان – رحيم است.

واز
رحمت او است كه نيروي بلند شدن و غذا خوردن از كودك،گرفته است!بجاي آن تاب
وتوان به مادرش داد! واو را به كودك خويش دلسوز و مهربان آفريد! تا بتربيت
و پرستاريش قيام كند. و اما {الرحيم} معنايش اينست كه: او به بندگان مؤ
منش رحيم است .واز رحمت او است كه صد رحمت آفريد!از آن رحمت واحدي در خلايق
و همة آفريدگان قرار داد.و بآن مردم بيكديگر رحيم و دلسوزند!.و مادر به
فرزندش مهربان است..

مالك يوم الدين
اقرار واعترافي است، برستاخيز و(روز) حساب ومجازات وپاداش !. واثبات
و
تحكيم سلطنت و ملك آخرت ، براي حضرت مولي سبحانه!- همانند اثبات سلطنت و
ملك دنيا-و در حديث چنين است:{خدا بر اقامة روز جزا – كه همان روز حساب است
– قادرو توانا است. قادر است،كه آنرا ،از زمان و قوعش جلو بيندازد!و از
اوقـات بـروزش بـتاخير افكنـد! او در روز جزا –نيز

مالك است! از اينرو ؛ بحق داوري كند !آنكه ؛دامن خويش بجور و ستم ،آلوده است! در انروز مالك
هيچ
حكم وداوري نيست ، بدانگونه كه – در دنيا- آنكه صاحب اختيار و مالك احكام ،
ستم كند!.}در حقيقت ؛اوروز رستاخيز –مالك سرنوشت خلايق است و هر كه در
دنيا ، از شك وترديدش اثري بجاي مانده! يا سخت به گردنكشي پرداخته است،
چنين فردي را بآتش افكند! واز رنج وعذاب خداي عزوجل !برايش گريز و امتناعي
نيست وهر كه در دنيا جبين كرنش وفروتني ! بر آستان او سائيده!.

وبر اين خصلت بندگانش ؛ رنگ دوام و حفاظت داده است ، برحمت بيكرانش اورا در بهشت
2برين
جاي دهد.! شما شاهد باشيد همان طور كه بنده ام اعتراف كرد به اينكه من
مالك روز جزا هستم ، در آن روز كه روز حساب است، حساب اوراآسان ميكنم ،
وحسنات او را قبول نموده از گناهانش صرف نظر ميكن

تحقیق تفسير سوره حمد

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

20 کیلوبایت

تعداد صفحات

26

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip