تحقیق حسابرسى داخلى

25000 تومان

حسابرسى داخلى تاريخچه اگرچه حسابرسى بهصورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مىباشد، ولى بايد دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، يعنى رسيدگى به حساب و کتاب، سابقهاى بسيار طولانى دارد، که مندرجاً با يک روند تکوينى به صورت ک

توضیحات

تحقیق حسابرسى داخلى

دانلود تحقیق با موضوع حسابرسى داخلى،
در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

حسابرسى داخلى
تاريخچه
اگرچه
حسابرسى بهصورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً
کوتاهى مىباشد، ولى بايد دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، يعنى رسيدگى
به حساب و کتاب، سابقهاى بسيار طولانى دارد، که مندرجاً با يک روند تکوينى
به صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمىگردد که لزوم
برقرارى نوعى کنترل نسبت به عمليات و معاملات کسانى که به مباشرت ديگران
اقدام به وصول و يا خرج وجوه متعلق به آنان مىنمودند احساس گرديد. اين
ضرورت بهخصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ يعنى مال حکومت، يا
بيتالمال يا خزانه ـ از ديرباز احساس گرديده و به همين علت سابقهٔ بازرسى
عمليات مقامات مالى در دستگاههاى حکومتى و مملکتى بسيار قديمى است. بديهى
است در آن روزگاران بهعلت ابتدائى بودن روشهاى حسابدارى و مدارک و دفاترى
که نگاهدارى مىشده است، و مهمتر از آن بهعلت ناچيز بودن نسبى اعداد و ارقام
و ميزان و تعداد معاملات، وظايف شخص رسيدگى کننده بسيار مختصر بوده و گاه
به استماع توضيحاتى که توسط مباشران يا عمال مالى داده مىشد محدود مىگرديد.
شايد به همين علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسونها شخص رسيدگى کننده اصطلاحاً
Auditor مشتق از کلمهٔ لاتين Audire به معنى شنيدن و استماع کردن، ناميده
مىشود
از قرن پانزدهم ميلادى (يعنى قبل از آغاز سلطنت صفويان) که به
دنبال رُنسانس، توسعه وسيعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده
در نتيجه نياز حاصل از افزايش ميزان و تعداد معاملات، روشهاى حسابدارى به
تدريج تکامل يافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستين بار
به سال ۱۴۹۴ ميلادى در ونيز انتشار يافت، ثبت انواع و اقسام عمليات
حسابدارى امکانپذير گرديد. از طرف ديگر توسعهٔ امور بازرگانى در يک سطح
بينالمللي، که خود گسترش خارقالعادهاى در فعاليتهاى ديگرى از قبيل
بانکداري، کشتىرانى تجاري، بيمه و غيره را به همراه داشت، به کارگيرى
سرمايههاى هنگفت به ميزانى بيش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى
ساخت و در نتيجه اين امر، انواع و اقسام مشارکتها عرف گرديد که به نوبهٔ
خود موجب تکامل بيشتر روشهاى حسابدارى گرديد. بدين ترتيب قبل از انقلاب
صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعاليتهاى اقتصادى و تکامل تدريجى روشهاى حسابدارى
بهطور مسلّم در ايجاد حسابرس بهصورتى که امروزه شناخته شده است (منتها با
روشهاى ابتدائىتر) بسيار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پيشرفت و رواج
حسابرسى بيشتر مديون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتي، که به تدريج در طى قرن
نوزدهم ظاهر گشت، مىباشد …
 
حسابرسى داخلى
تاريخچه
اگرچه
حسابرسى بهصورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً
کوتاهى مىباشد، ولى بايد دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، يعنى رسيدگى
به حساب و کتاب، سابقهاى بسيار طولانى دارد، که مندرجاً با يک روند تکوينى
به صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمىگردد که لزوم
برقرارى نوعى کنترل نسبت به عمليات و معاملات کسانى که به مباشرت ديگران
اقدام به وصول و يا خرج وجوه متعلق به آنان مىنمودند احساس گرديد. اين
ضرورت بهخصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ يعنى مال حکومت، يا
بيتالمال يا خزانه ـ از ديرباز احساس گرديده و به همين علت سابقهٔ بازرسى
عمليات مقامات مالى در دستگاههاى حکومتى و مملکتى بسيار قديمى است. بديهى
است در آن روزگاران بهعلت ابتدائى بودن روشهاى حسابدارى و مدارک و دفاترى
که نگاهدارى مىشده است، و مهمتر از آن بهعلت ناچيز بودن نسبى اعداد و ارقام
و ميزان و تعداد معاملات، وظايف شخص رسيدگى کننده بسيار مختصر بوده و گاه
به استماع توضيحاتى که توسط مباشران يا عمال مالى داده مىشد محدود مىگرديد.
شايد به همين علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسونها شخص رسيدگى کننده اصطلاحاً
Auditor مشتق از کلمهٔ لاتين Audire به معنى شنيدن و استماع کردن، ناميده
مىشود
از قرن پانزدهم ميلادى (يعنى قبل از آغاز سلطنت صفويان) که به
دنبال رُنسانس، توسعه وسيعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده
در نتيجه نياز حاصل از افزايش ميزان و تعداد معاملات، روشهاى حسابدارى به
تدريج تکامل يافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستين بار
به سال ۱۴۹۴ ميلادى در ونيز انتشار يافت، ثبت انواع و اقسام عمليات
حسابدارى امکانپذير گرديد. از طرف ديگر توسعهٔ امور بازرگانى در يک سطح
بينالمللي، که خود گسترش خارقالعادهاى در فعاليتهاى ديگرى از قبيل
بانکداري، کشتىرانى تجاري، بيمه و غيره را به همراه داشت، به کارگيرى
سرمايههاى هنگفت به ميزانى بيش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى
ساخت و در نتيجه اين امر، انواع و اقسام مشارکتها عرف گرديد که به نوبهٔ
خود موجب تکامل بيشتر روشهاى حسابدارى گرديد. بدين ترتيب قبل از انقلاب
صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعاليتهاى اقتصادى و تکامل تدريجى روشهاى حسابدارى
بهطور مسلّم در ايجاد حسابرس بهصورتى که امروزه شناخته شده است (منتها با
روشهاى ابتدائىتر) بسيار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پيشرفت و رواج
حسابرسى بيشتر مديون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتي، که به تدريج در طى قرن
نوزدهم ظاهر گشت، مىباشد …

 

تحقیق حسابرسى داخلى

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

43 کیلوبایت

تعداد صفحات

22

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip