تحقیق درباره انواع تیراهن

20000 تومان

تير عميق بتني مسلح مطتبق تعريفي كه در آيين نامه ها و مقالات مختلف آمده است به تيري گفته مي شود كه نسبت ارتفاع مقطع به طول دهانه در آن بزرگتر از حد معمول باشد. البته توجه به اين نكته ضروري است كه ضخامت در اينگونه تيرها (عرض مقطع) دو برابر ارتفاع مقطع

توضیحات

تحقیق درباره انواع تیراهن

تير عميق بتني مسلح مطتبق تعريفي كه در آيين نامه ها و مقالات مختلف آمده
است به تيري گفته مي شود كه نسبت ارتفاع مقطع به طول دهانه در آن بزرگتر از
حد معمول باشد. البته توجه به اين نكته ضروري است كه ضخامت در اينگونه
تيرها (عرض مقطع) دو برابر ارتفاع مقطع ناچيز است
يك تير بتني مسطح با اين شرايط در صورتيكه بار خارجي و عكس العمل تكيه گاهي قرار گيرد، داراي كرنش مسطح 0صفحه اي) مي باشد.
تيرهاي
بتن مسلح، با توجه به نسبت دهانه به ارتفاع و نيز نسبت دهانه برشي به
ارتفاع، به دو دسته تيرهاي كم عمق با نسبت زياد دهانه به ارتفاع و تيرهاي
عميق با نسبت اندك دهانه به ارتفاع طبقه بندي مي شوند. زياد بودن نسبت عمق
به دهانه تيرهاي عميق در مقايسه با تيرهاي معمولي موجب افزايش مقاومت در
برابر برش خارجي مي شود. اين افزايش بيشتر ناشي از عملكرد قوس فشاري مي
باشد. بنابراين انتظار مي رود كه مقاومت اسمي برشي در تير عميق بسيار بيشتر
از تير معمولي باشد.
براي طراحي تيرهاي عميق، بيشتر از روش تحليل برشي
استفاده مي شود. مقدار و فاصله ميلگرد برشي افقي و قائم در تيرهاي عميق،
بطور قابل توجهي با تيرهاي معمولي اختلاف دارد. رفتار تيرهاي عميق با
تيرهايي كه داراي ابعاد معمولي هستند، تفاوت عمده دارد و در تحليل، طراحي و
جزئيات آرماتوربندي آنها بايد توجه خاصي به عمل آورد. عوامل زيادي مانند
نسبت طول دهانه به ارتفاع مقطع، نوع تكيه گاهها، ميزان فولاد مصرفي، نوع
بتن و نوع بارگذاري در رفتار تيرهاي عميق اأثير زيادي دارند و كلية اين
عوامل، دليل اصلي رفتار غيرخطي اينگونه تيرهاست.
كاربرد تيرهاي عميق
بتني عميق بتني مسلح بسيار زياد است كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مي
كنيم. از جمله كاربرد آن در اسكله هاي دريايي، ديوارهاي برشي، در
ساختمانهاي بلند براي ازدياد فاصله بين ستونها يا دالهاي تا شده 0دالهاي
پليسه اي) مي باشد. همچنين رفتار اعضاي بتني باربر دريچه هاي سد بتني به
علت ارتفاع زياد تيغه و بار زياد و عرض كم تير، بصورت تير عميق مي باشد …

تحقیق درباره انواع تیراهن

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

10 کیلوبایت

تعداد صفحات

15

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip