تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري

25000 تومان

ازنظر مطهری زندگی اجتماعی آدمی برخلاف زندگی اجتماعی حیوانات همواره دستخوش تغییر وتحول است. طبیعت انسان را بالغ و آزاد و خود سرپرست قرار داده است . انسان راه خود را به کمک عقل وعلم وبا قوانین وضعی می پیماید و به همین دلیل است که در مسیر تکامل خود به ف

توضیحات

تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري

دانلود تحقیق با موضوع زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري،
در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
ازنظر
مطهری زندگی اجتماعی آدمی برخلاف زندگی اجتماعی حیوانات همواره دستخوش
تغییر وتحول است. طبیعت انسان را بالغ و آزاد و خود سرپرست قرار داده است .
انسان راه خود را به کمک عقل وعلم وبا قوانین وضعی می پیماید و به همین
دلیل است که در مسیر تکامل خود به فساد و انحراف کشیده میشود . به عقیده
مطهری این دو استعداد یعنی استعداد انحراف و استعداد تکامل از یکدیگر تفکیک
اپذیر نیستند . دو استعداد بالا انسان را به افراط وتفریط می کشانند . او
معتقد است که انسان کوشش میکند با نیروی علم و ابتکار، هم خود را با مظاهر
ترقی و پیشرفت زمان هماهنگ کند، و هم جلوی انحرافات زمان را بگیرد . امااین
روند همواره در مسیر درست خود حرکت نمیکند و انسان دچار بیماری جمود و جهل
میگردد . به عقیده مطهری بیماری اول سکون و توقف ،و بیماری دوم سقوط و
انحراف را برای زندگی آدمی به ارمغان می آورد .

مطهری میگوید:
جامد
از هر چه نو است متنفر است و جز با کهنه خو نمیگیرد ، و جاهل هرپدیده نو
ظهوری را به نام مقتضیات زمان ، به نام تجدد وترقی موجه میشمارد . جامد هر
تازهای را فساد و انحراف میخواند و جاهل همه را یک جا به حساب تمدن و توسعه
علم و دانش میگذارد .
قطعه بالا در شناسایی دیدگاه اجتهادی مطهری دارای
اهمیت است ؛ دیدگاهی که خود او از آن به دیدگاه “اعتدالی ” یاد میکند . به
این ترتیب نگرش مطهری به مسایل زنان ، نه دیدگاه تجددگرایی محض است ونه
نگرش سنتی . چنین طرز تلقیای سبب میشود که مطهری مساله زن رادر عصر کنونی
نه رهایی زن در معنای لیبرالی ، بلکه درخانواده بداند .ازاین رو مطهری نقطه
عطف بحث خود از جنبش زنان را در کشورهای اسلامی ،حقوق طبیعی خانواده معرفی
میکند . به این ترتیب مبنای تمامی تعالیم جنسی و جنسیتی مطهری از قبیل
حجاب ، میراث، خواستگاری ،ازدواج و… بر اساس این حقوق تفسیر میشود . اما
درک این حقوق خود در گروی فهم مفهوم” طبیعت” ویا” فطرت ” است . به این
ترتیب شناخت مساله زن ، روش مطالعات زنان ، طبیعت و حقوق طبیعی مهمترین
بنیانهای شناخت تعالیم جنسی و جنسیتی مطهری هستند .
مساله زن از نظر مطهری
مطهری
در مقدمهای که به کتاب نظام حقوق زن در اسلام در سال 1353 نگاشت، جهتگیری
خود را در باره مسایل زنان به خوبی نشان داده است . این مقدمه توضیح مناسبی
از دیدگاه اجتهادی مطهری میباشد که ضمن آن پس از تاکید بر توجه به
اقتضائات جهان معاصر ، انحراف جنبشهای فمنیستی معاصر را از نظر او آشکارا
نشان میدهد . مطهری در این مقدمه اساسی ترین مساله زن را در جامعه معاصر
نظام حقوق خانواده میداند . به عقیده مطهری پیدایش شعار آزادی زن و تساوی
حقوق او با مرد ،به عنوان مساله اصلی فمنیسم در دنیای غرب به حوادث سده
هفدهم میلادی و بعداز آن بر میگردد . در تفسیر مطهری ، از سده هفده به بعد ،
پابه پای نهضتهای علمی وفلسفی ، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام
حقوق بشر پا گرفت . نویسندگان سدههای هفده وهجده عقاید خود در باره حقوق
فطری و طبیعی و سلب ناپذیربشر را در میان مردم منتشر کردند . مطهری اصل
اساسی مورد توجه این نویسندگان را وجود یک سلسله از حقوق و آزادیهای طبیعی
برای انسان میداند . این نهضتهای فکری و اجتماعی ابتدا در انگلستان ،سپس در
امریکا وفرانسه ثمرههای خود را آشکار کرد وسپس به تمام نقاط دنیا گسترش
یافت. مطهری تحول بعدی را در سده نوزدهم میجوید ؛ زمانی که اندیشههای جدید
در زمینه حقوق انسانها در مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پدیدار شد . این
تحولات در نهایت به سوسیالیزم منتهی گشت . مطهری بیان میکند که تا اوایل
سده بیستم تمامی تلاشها در زمینه حقوق انسانها مربوط به حقوق ملتها در
برابر دولتها یا حقوق طبقه کارگر در برابر طبقه سرمایهدار بود . مطهری بیان
میکند که در سده بیستم، برای نخستین بار مساله حقوق زن در برابر حقوق مرد
مطرح شد وتساوی زن ومرد اعلام گشت . در جمع بندی مطهری از تحولات سه سده
اخیر ، این نکته برجسته است که محور اصلی همه نهضتهای اجتماعی غرب دو مساله
آزادی و تساوی است ، واز این روست که او معتقد است که در نهضت حقوق زن در
غرب به عنوان ادامه نهضتهای اجتماعی اروپا ،جز از آزادی و تساوی سخنی به
میان نیامد . این مساله به نظر مطهری با توجه به وضعیت مرارت بار تاریخ
حقوق زن در اروپا تشدید میشود . به این ترتیب پیشگامان نهضت اجتماعی اروپا ،
آزادی زن وتساوی حقوق زن ومرد را مکمل و متمم حقوق بشر دانستند . در حالی
که به عقیده مطهری آن چه که به فراموشی سپرده شد مساله اساسی نظام حقوق
خانواده بود . در تحلیل انتقادی مطهری از نهضت رهایی زن در اروپا ، دلیل
غفلت از حقوق خانواده آن است که درجریان این نهضت،داروی تمام بدبختیها و
بیچارگیهای زن غربی را از شعار تساوی و آزادی طلب کردند . از این رو تساوی و
آزادی زن به عنوان انسان ، براین حقیقت پرده افکند که زن به جهت زنانگی
خود ازیک سری مشخصات مخصوص به خود برخوردار است که با ویژگیهای مرد تفاوت
میکند . به نظر مطهری، این راز انحراف مساله زن در غرب ، ودلیل انحراف
جنبشهای فمنیستی است . به عقیده او توجه به این تفاوتها که بر خاسته از
طبیعت متفاوت هر یک از دو جنس مذکر ومونث است، تصحیح کننده مساله زن در
جهان اسلام وغرب میباشد بخش نخست تفسیر مطهری از نهضت فمنیسم ،آن جا که
توجه به مساله آزادی وخواست تساوی با مرد را موجب غفلت از حقیقت تفاوت
میداند ، حاوی نقد فمنیسم لیبرال ، فمنیسم سوسیال و فمنیسم مارکسیستی است،
در حالی که بخش اخیرسخنان او ، آنجا که به تحلیل انحراف نهضتهای فمنیستی
غربی به دلیل غفلت از بعد انسانی زن وبزرگ نمایی بعد زنانگی زن می پردازد ،
حاوی دیدگاه انتقادی مطهری به فمنیسم رادیکال میباشد. مطهری در جای دیگر
می گوید زن در جهان گذشته به دلیل غفلت از انسانیتش مورد اجحاف قرار گرفت .
ابن سخن نقد عمومی مطهری به دیدگاه سنتی است که واکنش در برابر آن، پیدایش
فمنیسمهای لیبرال،سوسیال ومارکسیستی میباشد. در حالی که به عقیده او، زن
در عصر حاضر به دلیل چشم پوشی از ویژگیهای زنانهاش، تحت ستم است .این قطعه ،
در واقع نقد عمومی مطهری به فمنیسم رادیکال است که ویژگی زنانگی را عامل
تعیین کننده جنبش زنان میداند  …

تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

29 کیلوبایت

تعداد صفحات

42

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip