تحقیق فطري بودن اعتقاد به وجود امام زمان (عج) و ظهور مصلح كل

50000 تومان

فصل اول: فطري بودن اعتقاد به وجود و ظهور مصلح كل براي آيندة بشريت گفتار اول: تعريف فطرت و جايگاه معلومات فطري در معلومات انساني 1-1. فطرت در لغت. اهل لغت در باب فطرت، عموماً آن را معرفتي دانسته اند كه خداوند در نهاد وجود انسان قرار داده است. مؤلف لسا

توضیحات

تحقیق فطري بودن اعتقاد به وجود امام زمان (عج) و ظهور مصلح كل

فصل اول: فطري بودن اعتقاد به وجود و ظهور مصلح كل براي آيندة بشريت
گفتار اول: تعريف فطرت و جايگاه معلومات فطري در معلومات انساني
1-1. فطرت در لغت.
اهل لغت در باب فطرت، عموماً آن را معرفتي دانسته اند كه خداوند در نهاد وجود انسان قرار داده است.
مؤلف
لسان العرب در بابا كلمة فطرت مي نويسد «فطرت معرفتي است كه خداوند در
خلائق آفريده است و آيه شريفه به آن اشاره مي نمايد «فطره الله التي
فطراناس عليها، لاتبديل بخلق الله.»
صاحب كتاب اقراب الموارد نيز فطرت
را خلقتي مي داند كه مولود در رحم مادر بر آن آفريده مي شود. هم چنين
استعداد . آمادگي براي قبول دين ازجمله معاني مذكور در اين كتاب لغت براي
فطرت هستند . در كتاب قاموس المحيط و تاج العروس تيز همين معاني تكرار
گرديده است
2-1- جايگاه معلومات فطري در ميان معلومات انساني
حس،
عقل، فطرت و وحي از ابزارهايي هستند كه خداوند جهت ادراك، دريافت و شناخت
در آدمي يا براي او به وديعت نهاده است. بدينجهت ادراكات و معارف انسان از
خداوند، جهان، انسان را مي توان به معلومات حسي، عقلي، فطري و وحياني تقسيم
نمود. معلومات حسي ادراكات هستند كه بوسيله حواس پنجگانه انساني از پديده
هاي مادي درك مي گردند و معلومات عقلي ادراكاتي هستند كه بوسيله عقل به
عنوان قوه و نيروي مدرك كليات درك مي گردند قانون عليتن، وجوب وجود،
امتناع، اجتماع نقيضين و امتناع اجتماعي ضدين، ارجمله معلومات و ادراك عقلي
بشمار مي آيند …

فهرست مطالب

فصل اول: فطري بودن اعتقاد به وجود امام (عج) و ظهور مصلح كل
گفتار اول: فطرت و جايگاه معلومان فطري در معلومات انساني
1-1- فطرت در لغت
2-1- جايگاه معلومات فطري در ميان معلومات انساني
گفتار دوم: ويژگيهاي بينشها و گرايشهاي فطري
1- همگاني بودن و شمول زماني و مكاني معلومات فطري
2- لايتناهي بودن گرايشهاي فطري
گفتار سوم: عوامل رشد و شكوفايي فطرت
1-3- اهتمام در پرورش حس حب به نيكيها
2-3- مراقبت مداوم از خويشتن و نگهداري از ارتكاب به معاصي
گفتار چهارم: شرايط شكوفايي فطرت
گفتار پنجم: فطرت از نظر قرآن كريم و احاديث
1-5- فطرت از ديدگاه قرآن كريم
2-5- فطرت از ديدگاه احاديث
گفتار ششم: گرايشات از فطري ديدگاه كلي و عرفاي اسلامي
1-6- فارابي
2-6- ابن سينا
3-6- محي الدين ابن عربي
4-6 صدرالمتالهين
5-6- حكماي رواتي
6-6- ابن فارض
7-6- سعيدالدين فرغاني
8-6- سيد صدر آملي
9-6- خواجه عبدالله انصاري و عبدالرزاق كاشاني
گفتار هفتم: بينشها و گرايشهاي فطري از نظر برخي انديشمندان غرب
1-7- فطري گرايي دكارت
نقد فطري گرايي دكارتي
2-7- فطري گرايي اسپينوزا
3-7- قضاياي فطري در منطق
4-7- گرايشهاي فطري
گفتار هشتم: غفلت از امور فطري و نتايج آن
1-8- امكان غفلت از امور فطري
2-8- فطرت اوليه و ثانويه
3-8- نقش انحراف در دفن فطرت
4-8- عوامل عدم پاسخگويي انسان به نداي فطرت
1- جهل و ناداني
2- قساوت
3- شرك
4- طغيان
5- قدرتها و تبليغات و فضاسازي آنها
گفتار نهم:كيفيت دلالت فطرت بر ضرورت وجود امام و مصلح جهاني
1-9- گرايش به عدالت و امنيت جهاني يك گرايش فطري
2-9- فطرت عقل و نياز بشر به مصلح جهاني
نتيجه گيري

تحقیق فطري بودن اعتقاد به وجود امام زمان (عج) و ظهور مصلح كل

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

58 کیلوبایت

تعداد صفحات

96

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip