تحقیق مبانی عناصر بصری

62000 تومان

يك انحراف منظم دايره يا به عبارتي بهتر، انحراف منظم خط خميده بسته،‌آن را در مسير حركت آغازينش باز كرده و ايجاد مارپيچ يا اسليمي مي‌كند. مارپيچ،‌حلزوني يا اسليمي،‌ويژگيهايي دارد كه آن را از تمام خطهاي خميده متمايز مي‌نمايد: نيروهايي كه به طور متقارن ب

توضیحات

تحقیق مبانی عناصر بصری

يك
انحراف منظم دايره يا به عبارتي بهتر، انحراف منظم خط خميده بسته،‌آن را
در مسير حركت آغازينش باز كرده و ايجاد مارپيچ يا اسليمي مي‌كند.
مارپيچ،‌حلزوني يا اسليمي،‌ويژگيهايي دارد كه آن را از تمام خطهاي خميده
متمايز مي‌نمايد: نيروهايي كه به طور متقارن بر نقطه وارد مي‌شود تا خط
خميده (منحني) را بسازند، در مورد مارپيچ، تنها دو نيرو نيستند،‌بلكه نيروي
دروني ديگري نيز وجود دارد كه، نه از درون نقطه اوليه يا خط ايجاد شده،
بلكه از درون فضاي به وجود آمده در داخل منحني بر آن وارد مي‌شود و آن را
به طرف بيرون مي‌راند و اين چنين مانع مي‌گردد كه خط خميده مبدا پيدايش خود
را باز يابد و به آن بپيوندد. اين نيرو را نيروي برون راننده، نيروي دافعه
يا نيروي رانش مي‌گوييم. عمل اين نيرو چنين است كه اگر خط راستي را از
نقطه آغازش يا تكوين مارپيچ (و به عبارت ديگر از مركز مارپيچ) بگذرانيم به
طوري كه مارپيچ را از دو طرف ببرد، تمام نقطه هايي كه در دو طرف اين خط
راست قرار دارند داراي يك ارزش و يك كشش نيستند.

مارپيچ، نيروهاي متفاوت با كشش‌هاي متفاوت
در
حالي كه در دايره،‌فقط دو نقطه مي‌تواند وجود داشته باشد كه در نتيجه برش
دايره به وسيله يك خط راست،‌و در روي اين خط راست،‌با دايره مشترك باشند و
اين دو نقطه كه در حقيقت دو سر قطر دايره‌اند (و مي‌توانند به شمار بينهايت
باشند، زيرا دايره مي‌تواند تا بي‌نهايت قطر داشته باشد) داراي يك ارزش و
يك كشش (نسبت به مركز دايره) هستند. در مارپيچ برعكس،‌هميشه يكي از اين
نقطه‌ها نسبت به ديگري و در ارتباط با مسير حركت مارپيچ يعني در مسير تكوين
و تكامل آن در موضع اوج قرار دارد و ديگري نسبت به آن در موضع حضيض است.
از سوي ديگر بر خلاف دايره كه روي خط برنده‌اش فقط دو نقطه مشترك دارد،
مارپيچ مي‌تواند بينهايت نقطه مشترك روي اين خط داشته باشد. ويژگي ديگر
ماريچ اين است كه مركز مارپيچ بخشي از مارپيچ است و خودش به منزله نقطه
آغازش، هميشه نيروي فعال و دور كننده دارد. در حالي كه نقطه مركزي دايره از
دايره جداست، نقطه است موهوم، ولي داراي نيرويي جذب كننده و به درون
كشنده. مارپيچ بر عكس، نمودار حركت دوراني فزون شونده يا فزايا و از خود
گريز به سو ديگري بر اوج قرار گرفته است. مارپيچ نماد تكامل فرد و رها شدن
او ازخ ويشتن خويش و پيوستن به خداست..

تحقیق مبانی عناصر بصری

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

85 کیلوبایت

تعداد صفحات

170

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip