تحقیق مدلسازي

25000 تومان

مدلسازي : مدل : مدل عبارتست از شكلي شبيه به قطعه توليدي ، از جنس چوب يا آلومينيوم كه آن را در ماسه قرار داده و قالبگيري مي كنيم . سپس مدل را از ماسه خارج مي كنيم . حفره بوجود امده توسط مدل را قالب مي گوئيم كه شكلي قطعه مورد نظر است مدلها داراي انواع

توضیحات

تحقیق مدلسازي

بخشی از متن تحقیق:

مدلسازي :
مدل : مدل عبارتست از شكلي شبيه به قطعه توليدي ، از جنس چوب يا آلومينيوم
كه آن را در ماسه قرار داده و قالبگيري مي كنيم . سپس مدل را از ماسه خارج
مي كنيم . حفره بوجود امده توسط مدل را قالب مي گوئيم كه شكلي قطعه مورد
نظر است مدلها داراي انواع مختلفي هستند كه اسامي آنها عبارتند از :
الف) مدلهاي ساده كه در درجه زيري قرار مي گيرند و اكثراً از جنس چوب مي باشند .
ب)
مدلهاي دو تكه يا چند تكه كه همانطور كه از اسم آنها استنباط مي شود ،
داراي تكه هايي هستند . هر كدام از اين تكه هاي مدل در يك درجه قالبيگري مي
شوند كه در داخل قالب به وسيله پين و جاپين آنها را روي همديگر قرار مي
دهند .
ج) مدلهاي صفحه‌اي كه هر دو تكه مدل بر روي يك صفحه مونتاژ مي شوند و كار قالبگيري را براي ما آسان مي كنند .
قالبگيري مدلهاي يك تكه و ساده :
ابتدا
درجه اي متناسب با مدل برداشته و صفحه زير درجه را روي ميز قرار مي دهيم .
براي قالبگيري بايد ابتدا درجه زيري را به صورت برعكس بر روي صفحه زير
درجه قرار دهيم . مدل را درون درجه قرار مي دهيم . اما چگونگي قرار دادن
مدل در داخل درجه خيلي مهم است . براي اين كار مي توانيم از دو راه استفاده
كنيم . يكي اينكه به شيب مدل نگاه كنيم . در اينصورت بايد مدل را طوري در
درجه قرار دهيم كه هنگامي كه مي خواهيم مدل را از ماسه بيرون بياوريم ، هر
چه مدل بالاتر مي آيد ، شيب به طرف داخل باشد و ضاي آزاد بين ماسه و مدل
بيشتر شود . در غير اين صورت مدل به هنگام خروج از ماسه ، قالب را خراب مي
كند .
راه دوم تشخيص چگونگي قرار دادن مدل در داخل درجه اين است كه مدل
را طوري قرار دهيم كه هنگامي كه درجه زيري را در حالت عادي قرار مي دهيم
(180 درجه مي چرخانيم) سوراخ مدل به طرف بالا باشد تا بتوانيم به وسيله ميخ
كه در داخل سوراخ قرار مي گيرد ، مدل را از ماسه خارج كنيم . هنگامي كه
مدل را دردرجه زيري قرار داديم ، پودر تالك روي مدل مي پاشيم و بعد از آن
ماسه الك شده را روي آن ريخته و مي كوبيم . پس از يك مرحله كوبيدن دوباره
ماسه ريخته و مي كوبيم و براي بار سوم طوري ماسه مي ريزيم ، كه از سطح درجه
بالاتر رود . سپس به وسيله خط كش ماسه اضافه را از روي درجه برمي داريم و
درجه زيري را به همراه زير درجه به حالت عادي برمي گردانيم . بعد از اينكه
درجه زيري كامل شد ، درجه رويي را روي آن قرار داده ، از يك چوب مخروطي به
عنوان راهگاه استفاده مي كنيم و سپس دوباره پودر تالك مي زنيم تا ماسه دو
درجه به هم نچسبد و مانند درجه زيري ماسه ريخته و مي كوبيم . پس از اينكه
هر دو درجه كامل شد ، چوبي را كه به عنوان راهگاه گذاشته بوديم ، در مي
آوريم و يك حوضچه قيفي شكل و يا گلابي شكل روي سر درجه بالايي بر روي ماسه
ايجاد مي كنيم درجه ها را از همديگر جدا كرده و اطراف مدل را به وسيله قلم و
آب مي زنيم . مدل را لق مي كنيم و سپس به وسيله يك عدد ميخ كه آن را در
داخل سوراخ مدل قرار مي دهيم مدل را از ماسه خارج مي كنيم . در درجه زير
حوضچه و كانال اصلي و كانالهاي فرعي كه تعداد آنها بستگي به اندازه و حجم
قطعه دارد ، درمي آوريم . با يك ميله يا سيخ هواكش چند عدد سيخ هوا دردرجه
بالايي ، جهت خروج گازها و بخارات آب مي زنيم . بدين ترتيب كه سيخ هوا را
از اين طرف قالب وارد ماسه ها كرده و از طرف ديگر ماسه ها در مي آوريم تا
يك سوراخ سرتاسري ايجاد شود . اين عمل را در چند جاي قالب تكرار مي كنيم و
سپس قالب و راهگاه را با شعله خشك مي كنيم . در اينجا سوالي كه ممكن است
براي هر فرد پيش بيايد اين است كه دليل خشك كردن قالب چيست…
 
مدلسازي :
مدل : مدل عبارتست از شكلي شبيه به قطعه توليدي ، از جنس چوب يا آلومينيوم
كه آن را در ماسه قرار داده و قالبگيري مي كنيم . سپس مدل را از ماسه خارج
مي كنيم . حفره بوجود امده توسط مدل را قالب مي گوئيم كه شكلي قطعه مورد
نظر است مدلها داراي انواع مختلفي هستند كه اسامي آنها عبارتند از :
الف) مدلهاي ساده كه در درجه زيري قرار مي گيرند و اكثراً از جنس چوب مي باشند .
ب)
مدلهاي دو تكه يا چند تكه كه همانطور كه از اسم آنها استنباط مي شود ،
داراي تكه هايي هستند . هر كدام از اين تكه هاي مدل در يك درجه قالبيگري مي
شوند كه در داخل قالب به وسيله پين و جاپين آنها را روي همديگر قرار مي
دهند .
ج) مدلهاي صفحه‌اي كه هر دو تكه مدل بر روي يك صفحه مونتاژ مي شوند و كار قالبگيري را براي ما آسان مي كنند .
قالبگيري مدلهاي يك تكه و ساده :
ابتدا
درجه اي متناسب با مدل برداشته و صفحه زير درجه را روي ميز قرار مي دهيم .
براي قالبگيري بايد ابتدا درجه زيري را به صورت برعكس بر روي صفحه زير
درجه قرار دهيم . مدل را درون درجه قرار مي دهيم . اما چگونگي قرار دادن
مدل در داخل درجه خيلي مهم است . براي اين كار مي توانيم از دو راه استفاده
كنيم . يكي اينكه به شيب مدل نگاه كنيم . در اينصورت بايد مدل را طوري در
درجه قرار دهيم كه هنگامي كه مي خواهيم مدل را از ماسه بيرون بياوريم ، هر
چه مدل بالاتر مي آيد ، شيب به طرف داخل باشد و ضاي آزاد بين ماسه و مدل
بيشتر شود . در غير اين صورت مدل به هنگام خروج از ماسه ، قالب را خراب مي
كند .
راه دوم تشخيص چگونگي قرار دادن مدل در داخل درجه اين است كه مدل
را طوري قرار دهيم كه هنگامي كه درجه زيري را در حالت عادي قرار مي دهيم
(180 درجه مي چرخانيم) سوراخ مدل به طرف بالا باشد تا بتوانيم به وسيله ميخ
كه در داخل سوراخ قرار مي گيرد ، مدل را از ماسه خارج كنيم . هنگامي كه
مدل را دردرجه زيري قرار داديم ، پودر تالك روي مدل مي پاشيم و بعد از آن
ماسه الك شده را روي آن ريخته و مي كوبيم . پس از يك مرحله كوبيدن دوباره
ماسه ريخته و مي كوبيم و براي بار سوم طوري ماسه مي ريزيم ، كه از سطح درجه
بالاتر رود . سپس به وسيله خط كش ماسه اضافه را از روي درجه برمي داريم و
درجه زيري را به همراه زير درجه به حالت عادي برمي گردانيم . بعد از اينكه
درجه زيري كامل شد ، درجه رويي را روي آن قرار داده ، از يك چوب مخروطي به
عنوان راهگاه استفاده مي كنيم و سپس دوباره پودر تالك مي زنيم تا ماسه دو
درجه به هم نچسبد و مانند درجه زيري ماسه ريخته و مي كوبيم . پس از اينكه
هر دو درجه كامل شد ، چوبي را كه به عنوان راهگاه گذاشته بوديم ، در مي
آوريم و يك حوضچه قيفي شكل و يا گلابي شكل روي سر درجه بالايي بر روي ماسه
ايجاد مي كنيم درجه ها را از همديگر جدا كرده و اطراف مدل را به وسيله قلم و
آب مي زنيم . مدل را لق مي كنيم و سپس به وسيله يك عدد ميخ كه آن را در
داخل سوراخ مدل قرار مي دهيم مدل را از ماسه خارج مي كنيم . در درجه زير
حوضچه و كانال اصلي و كانالهاي فرعي كه تعداد آنها بستگي به اندازه و حجم
قطعه دارد ، درمي آوريم . با يك ميله يا سيخ هواكش چند عدد سيخ هوا دردرجه
بالايي ، جهت خروج گازها و بخارات آب مي زنيم . بدين ترتيب كه سيخ هوا را
از اين طرف قالب وارد ماسه ها كرده و از طرف ديگر ماسه ها در مي آوريم تا
يك سوراخ سرتاسري ايجاد شود . اين عمل را در چند جاي قالب تكرار مي كنيم و
سپس قالب و راهگاه را با شعله خشك مي كنيم . در اينجا سوالي كه ممكن است
براي هر فرد پيش بيايد اين است كه دليل خشك كردن قالب چيست…

 

تحقیق مدلسازي

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

22 کیلوبایت

تعداد صفحات

24

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip