تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

20000 تومان

پيچيدگي از مشخصات عصر حاضر اس ت . همگي ما در زندگي حرف ه اي و شخصي خود با مسائل غامض و پيچيده اي روبه رو مي شويم كه از آنها گريزي نيست و بايد براي حل آنها چاره اي انديشيد. بسياري از علماي علوم اجتماعي به خيال چنين چار ه هايي بوده اند و كوشش زيادي در

توضیحات

تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

دانلود تحقیق با موضوع مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده،
در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
پيچيدگي از مشخصات عصر حاضر اس ت . همگي ما در زندگي حرف ه اي و شخصي خود با مسائل غامض و پيچيده اي روبه رو مي شويم كه از آنها گريزي نيست و بايد براي حل آنها چاره اي انديشيد.
بسياري از علماي علوم اجتماعي به خيال چنين چار ه هايي بوده اند و كوشش زيادي در اين راه مبذول داشته اند. هر چند اين تلا ش ها ب ي ثمر نبوده اند ولي بايد گفت كه هر يك آفاتي نيز با خود به همراه داشته اند. ساده انگاري شايع ترين اين آفات اس ت . در بعد مديريت اين قضيه خود را به شكل عمل زدگي و اشتياق در استفاده از الگوهاي تكراري حل مسائل و در يك كلام، جستجوي نسخه اي شفابخش و ابزاري هم ه كاره، نشان مي دهد. تئوري هاي همه شمول و جامعي كه مدعي حل تمامي مسائل غامض و پيچي د ه مديريت هستند و خود را بي نياز از آزمون و تدبر م ي دانند، بارزترين نماد اين جريان آف تزده هستند.
اين كتاب سعي و تلاشي است در جهت شناسايي ريش ه هاي تفكر ساد ه انگارانه مديران و تبيين
ناتواني هايي كه از اين رهگذر سازما ن ها را گرفتار م ي سازد. كتاب ح اضر راه حلي جديد و اساسي براي درمان مسائل و مشكلات سازما ن ها ارائه نم ي كند؛ بلكه فراخواني است به تفكر و تدبر و ترك
ساده انگاري و پرهيز از فرضيه هاي همه شمولي كه همواره پيروز و ظفرمند هستند.
مخاطب اين كتاب تنها مديران نيستند، بلكه تك تك ما م ي توانيم از اصو ل و ضوابط كلي آن در
زندگي روزمره خود سود ببري م . هرچند براي كساني كه در پي تقليد و فرار از تفكر هستند مطالب
چنداني در آن نمي توان يافت …

تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

327 کیلوبایت

تعداد صفحات

41

فرمت فایل اصلی

pdf

فرمت فایل دانلودی

.zip