تحقیق مفهوم شاخص

25000 تومان

شاخص واژه شاخص (Index) به معناى نمودار، نمايندهٔ نشاندهنده و نماياننده مىباشد. از نظر کاربردى شاخص کميتى است که نماينده چند متغير همگن مىباشد. شاخص وسيلهاى براى اندازهگيرى و مقايسه پديدههائى است که داراى ماهيت و خاصيت مشخصى هستند. بنابراين بر مبناى ش

توضیحات

تحقیق مفهوم شاخص

بخشی از متن تحقیق:

شاخص
واژه
شاخص (Index) به معناى نمودار، نمايندهٔ نشاندهنده و نماياننده مىباشد. از
نظر کاربردى شاخص کميتى است که نماينده چند متغير همگن مىباشد. شاخص
وسيلهاى براى اندازهگيرى و مقايسه پديدههائى است که داراى ماهيت و خاصيت
مشخصى هستند. بنابراين بر مبناى شاخص مىتوان تغييرات ايجادشده در متغيرهاى
معينى را در طول يک دوره بررسى نمود.
– دقت شاخص:
۱. مدت انتظار
نظر
به اينکه در ابتداى پذيرش شرکتهاى جديد، قيمت سهام در حال تعادل نيست و
ممکن است با کاهش يا افزايش شديد توأم باشد. بهمنظور اجتناب از تأثيرات سوء
اين نوسانات تصميم گرفته شده حداقل سه ماه بعد از تاريخ درج در تابلو
تغييرات قيمت سهام در شاخص کل منظور گردد اين رويه در اکثر بورسهاى معتبر
جارى است.
۲. انتخاب حداقل تعداد سهام
نظر به اينکه مشاهده شده در
بعضى از موارد با تعداد اندکى سهام معاملهشده تغييرات فاحشى در قيمت سهام
ايجاد مىگردد. بنابراين مقرر شده تعداد ۵۰۰ سهم بهعنوان حداقل انتخاب و
تغييرات کمتر از ۵۰۰ سهم در محاسبه شاخص منظور نگردد بديهى است تعيين اين
رقم به مفهوم ممانعت از معامله سهام خود نخواهد بود بلکه تنها در شاخص
تأثير نخواهند داشت.
شاخصهاى بورس
شاخص هر بورس همچون دماسنج
نشاندهنده وضعيت بازار سرمايه و وضعيت اقتصادى يک کشور است. کاهش شاخص سهام
عموماً به معناى رکود اقتصادى و افزايش آن به مفهوم رونق اقتصادى است.
اولين بار شاخص قيمت سهام در سال ۱۸۸۴ در آمريکا مورد استفاده قرار گرفت.
اين شاخص در صنعت راهآهن از ميانگين ساده قيمت سهام ۱۱ شرکت بهدست مىآمد.
امروزه شاخصهاى زير در بازار سرمايه آمريکا رواج دارد.
۱. شاخص داوجونز (Dow jones) که شامل اطلاعات ۳۰ شرکت صنعتي، ۲۰ شرکت حملونقل و ۱۵ شرکت خدمات عمومى.
۲. شاخص بارون (Barron) شامل سهام ۵۰ شرکت بزرگ.
۳. ميانگين جامع وليولاين (Value line) شامل بيش از ۱۲۰۰ سهم بورس نيويورک و بازار خارج از بورس.
۴. شاخص دايجست (Digest)شامل ۲۵۰۰ سهم.
۵. شاخص جامع بورس نيويورک (NYSE) شامل ۱۶۰۰ سهم عادى بورس نيويورک.
۶. شاخص ارزش بازار بورس آمريکا (ASE) شامل سهام ۸۰۰ شرکت.
۷. شاخص جامع (NASDAQ) شامل سهام عادى خارج از بورس.
۸. شاخص استاندارد پورز ۲۵۰ (۲۵۰ S&P) شامل ۲۵۰ سهم بزرگترين صنايع خارج از بورس.
۹. شاخص جامع وليولاين شامل ۱۷۰۰ سهم شرکتهاى بزرگ و کوچک.
۱۰. شاخص سهم عادى ويلشاير ۵۰۰۰ شامل تمام سهمى که روزانه قيمت و مقدار معامله آن در دست است.
۱۱. شاخص استاندارد و پورز ۵۰۰ (۵۰۰S&P) شامل ۴۰۰ شرکت صنعتي، ۶۰ شرکت حملونقل و ۴۰ شرکت خدمات عمومى …

تحقیق مفهوم شاخص

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

49 کیلوبایت

تعداد صفحات

26

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip