تحقیق مقررات مربوط به بودجه

25000 تومان

مقررات مربوط به بودجه ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح ز

توضیحات

تحقیق مقررات مربوط به بودجه

بخشی از متن تحقیق:

مقررات مربوط به بودجه
ماده
1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي
پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام
عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه
قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف
– پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم
در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل
اخذ ميگردد .
ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي
براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال
مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .
ماده 2 – وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده
3- موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر
يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
ماده 4-
شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود
و يا بحكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شركت
دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر
شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه
پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ، شركت دولتي تلقي ميشود .
تبصره
شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن
سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا
ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند …

تحقیق مقررات مربوط به بودجه

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

14 کیلوبایت

تعداد صفحات

26

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip