پاورپوینت آموزش Free Hand

25000 تومان

فهرست مطالب خط کشهای صفحه Page Rulers شناسایی اصول ترسیم Rectangle شناسایی اصول ترسیم Ellipse شناسایی ترسیم polygon شناسایی اصول ترسیم

توضیحات

پاورپوینت آموزش Free Hand

فهرست مطالب
خط کشهای صفحه Page Rulers                           
 شناسایی اصول ترسیم Rectangle                           
 شناسایی اصول ترسیم Ellipse                           
 شناسایی ترسیم polygon                               
شناسایی اصول ترسیم Star                           
 گزینه های پنل objectبرای چند ضلعی ها                        
 شناسایی اصول ترسیم Line                               
 ترسیم شکل به کمک ابزار pen                           
 اصول کار با ابزارهای spiral , pencil                       
 تکمیل کار با استفاده از امکانات تکثیر و ویرایش در فری هند           
فرامین past spcial , copy spcial واقع در منوی Edit           
 فرامین past behind , past in Front واقع در منوی Edit           
 ملغی کردن فرامین                               
 شناسایی اصول کار با ابزار skew                            
 شناسایی اصول کار با پنل More                           
 تغییر شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope               
 شناسایی اصول کار با فرمان Group                       
 شناسایی اصول کار با فرمان ungroup                        
 شناسایی اصول کار با فرمان Join                           
  شناسایی اصول کار با فرمان join Blend to path               
  شناسایی اصول کار با فرمان Blend                       
  شناسایی اصول کار با فرمان union                       
  شناسایی اصول کار با فرمان punch                       
  شناسایی اصول کار با فرمان Crop                       
  شناسایی اصول کار با فرمان Divide                       
  شناسایی اصول کار با فرمان Interesect                       
  شناسایی اصول کار با ابزار Smudge                       
  شناسایی اصول کار با ابزار Arc                           
  شناسایی اصول کار با ابزار Mirror                       
 کار با فرمان Save as , Save                     

فهرست مطالب

خط کشهای صفحه Page Rulers                           
 شناسایی اصول ترسیم Rectangle                           
 شناسایی اصول ترسیم Ellipse                           
 شناسایی ترسیم polygon                               
شناسایی اصول ترسیم Star                           
 گزینه های پنل objectبرای چند ضلعی ها                        
 شناسایی اصول ترسیم Line                               
 ترسیم شکل به کمک ابزار pen                           
 اصول کار با ابزارهای spiral , pencil                       
 تکمیل کار با استفاده از امکانات تکثیر و ویرایش در فری هند           
فرامین past spcial , copy spcial واقع در منوی Edit           
 فرامین past behind , past in Front واقع در منوی Edit           
 ملغی کردن فرامین                               
 شناسایی اصول کار با ابزار skew                            
 شناسایی اصول کار با پنل More                           
 تغییر شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope               
 شناسایی اصول کار با فرمان Group                       
 شناسایی اصول کار با فرمان ungroup                        
 شناسایی اصول کار با فرمان Join                           
  شناسایی اصول کار با فرمان join Blend to path               
  شناسایی اصول کار با فرمان Blend                       
  شناسایی اصول کار با فرمان union                       
  شناسایی اصول کار با فرمان punch                       
  شناسایی اصول کار با فرمان Crop                       
  شناسایی اصول کار با فرمان Divide                       
  شناسایی اصول کار با فرمان Interesect                       
  شناسایی اصول کار با ابزار Smudge                       
  شناسایی اصول کار با ابزار Arc                           
  شناسایی اصول کار با ابزار Mirror                       
 کار با فرمان Save as , Save                     

پاورپوینت آموزش Free Hand

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

27,106 کیلوبایت

تعداد صفحات

30

فرمت فایل اصلی

power point

فرمت فایل دانلودی

.zip