پاورپوینت پروژه روستا آلولک رشته معماری

65000 تومان

اين استان از شمال به استان هاي مازندران و گيلان ، از غرب به استان هاي زنجان وهمدان واز جنوب به استان مركزي و از شرق به استان تهران محدود است.اين استان در حوزه ي مركزي ايران ب

توضیحات

پاورپوینت پروژه روستا آلولک رشته معماری

دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه روستا آلولک رشته معماری،
در قالب ppt و در 116 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فهرست :
مقدمه
ایران
تقسیم بندی سیاسی
استان قزوین
موقعیت جغرافیایی استان قزوین
موقعیت سیاسی استان قزوین
نقشه موقعیت سیاسی استان قزوین
راه های ارتباطی ومراکز صنعتی
مخاطرات و گسل ها
زمین شناسی
پوشش گیاهی
نقشه پوشش گیاهی
ناهمواری ها
نقشه ناهمواری ها
اقلیم(آب و هوا)
عناصر آب و هوایی
انواع باد
درصد وزش باد
نمودار گلباد
منابع آب
نقشه همبارش
جمعیت استان
نقشه پراکندگی جمعیت استان
نقشه تراکم نسبی جمعیت استان
روند افزایش جمعیت استان
هرم سنی جمعیت استان
رشد جمعیت روستایی استان
نقشه موقعیت شهرستان قزوین
تقسیمات سیاسی دهستان اقبال غربی
نقشه موقعیت دهستان اقبال غربی
روستای آلولک
فصل اول : موقعیت جغرافیایی روستا
وجه تسمیه روستای آلولک
موقعیت جغرافیایی و سیاسی
نقشه موقعیت روستای آلولک
هسته اولیه و مراحل رشد و توسعه روستا
وضعیت اقلیمی
پوشش گیاهی
منابع تامین آب آشامیدنی و کشاورزی
ارضی کشاورزی روستا
شیب بندی روستا
شیب کلی منطقه
ناهمواری ها
خاک
فصل دوم : جغرافیای انسانی
جمعیت و منابع طبیعی
میزان جمعیت و نرخ رشد در روستای آلولک
مهاجرت و شهرنشینی
فصل سوم: ویژگی های اجتماعی و فرهنگی
نژاد
زبان
دین
آداب و رسوم
صنایع دستی
فصل چهارم: اقتصاد روستا
وضعیت فعالیت بخش های اقتصادی
برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات
خدمات رفاهی
خدمات آموزشی
خدمات بهداشتی
خدمات درمانی
خدمات تفریحی و ورزشی
پایانه حمل ونقل
تاسیسات و تجهیزاتدین
تعیین نحوه حوزه نفوذ روستا به طور مشروع
در ده آینده
نقشه کاربری ارضی موجود
کاربری مسکونی
نقشه نوع مالکیت
 کاربری تجاری
کاربری آموزشی
کاربری خدمات بهداشتی
کاربری درمانی
کاربری اداری
کاربری مذهبی
کاربری فرهنگی
کاربری آموزشی
فصل پنجم : معماری روستا
بررسی فضاهای موجود

بخشی از متن پاورپوینت:
اين
استان از شمال به استان هاي مازندران و گيلان ، از غرب به استان هاي زنجان
وهمدان واز جنوب به استان مركزي و از شرق به استان تهران محدود است.اين
استان در حوزه ي مركزي ايران بين 48 درجه و 45 دقيقه تا 50درجه و 50دقيقه
طول شرقي و 35 درجه و 37 دقيقه تا 36درجه و 45 دقيقه عرض شمالي قرار
دارد….
وجه تسمیه روستای آلولک
در مورد وجه تسميه آلولک
چنيني اظهار نموده اند که لک به معناي رسیدن ميوه است و در واقع زماني که
ميوه درآستانه لک افتادن يعني رسيدگي کامل است با توجه به اين که مردم
درهنگام رسيدن ميوه آلو به اين منطقه مي آمده اند به عنوان يک محل سر سبز
که باغات ميوه زياد داشته است.
لذا اين محل به آلولک معروف شده است و به همين نام باقي مانده است.

فهرست :
مقدمه
ایران
تقسیم بندی سیاسی
استان قزوین
موقعیت جغرافیایی استان قزوین
موقعیت سیاسی استان قزوین
نقشه موقعیت سیاسی استان قزوین
راه های ارتباطی ومراکز صنعتی
مخاطرات و گسل ها
زمین شناسی
پوشش گیاهی
نقشه پوشش گیاهی
ناهمواری ها
نقشه ناهمواری ها
اقلیم(آب و هوا)
عناصر آب و هوایی
انواع باد
درصد وزش باد
نمودار گلباد
منابع آب
نقشه همبارش
جمعیت استان
نقشه پراکندگی جمعیت استان
نقشه تراکم نسبی جمعیت استان
روند افزایش جمعیت استان
هرم سنی جمعیت استان
رشد جمعیت روستایی استان
نقشه موقعیت شهرستان قزوین
تقسیمات سیاسی دهستان اقبال غربی
نقشه موقعیت دهستان اقبال غربی
روستای آلولک
فصل اول : موقعیت جغرافیایی روستا
وجه تسمیه روستای آلولک
موقعیت جغرافیایی و سیاسی
نقشه موقعیت روستای آلولک
هسته اولیه و مراحل رشد و توسعه روستا
وضعیت اقلیمی
پوشش گیاهی
منابع تامین آب آشامیدنی و کشاورزی
ارضی کشاورزی روستا
شیب بندی روستا
شیب کلی منطقه
ناهمواری ها
خاک
فصل دوم : جغرافیای انسانی
جمعیت و منابع طبیعی
میزان جمعیت و نرخ رشد در روستای آلولک
مهاجرت و شهرنشینی
فصل سوم: ویژگی های اجتماعی و فرهنگی
نژاد
زبان
دین
آداب و رسوم
صنایع دستی
فصل چهارم: اقتصاد روستا
وضعیت فعالیت بخش های اقتصادی
برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات
خدمات رفاهی
خدمات آموزشی
خدمات بهداشتی
خدمات درمانی
خدمات تفریحی و ورزشی
پایانه حمل ونقل
تاسیسات و تجهیزاتدین
تعیین نحوه حوزه نفوذ روستا به طور مشروع
در ده آینده
نقشه کاربری ارضی موجود
کاربری مسکونی
نقشه نوع مالکیت
 کاربری تجاری
کاربری آموزشی
کاربری خدمات بهداشتی
کاربری درمانی
کاربری اداری
کاربری مذهبی
کاربری فرهنگی
کاربری آموزشی
فصل پنجم : معماری روستا
بررسی فضاهای موجود

بخشی از متن پاورپوینت:
اين
استان از شمال به استان هاي مازندران و گيلان ، از غرب به استان هاي زنجان
وهمدان واز جنوب به استان مركزي و از شرق به استان تهران محدود است.اين
استان در حوزه ي مركزي ايران بين 48 درجه و 45 دقيقه تا 50درجه و 50دقيقه
طول شرقي و 35 درجه و 37 دقيقه تا 36درجه و 45 دقيقه عرض شمالي قرار
دارد….
وجه تسمیه روستای آلولک
در مورد وجه تسميه آلولک
چنيني اظهار نموده اند که لک به معناي رسیدن ميوه است و در واقع زماني که
ميوه درآستانه لک افتادن يعني رسيدگي کامل است با توجه به اين که مردم
درهنگام رسيدن ميوه آلو به اين منطقه مي آمده اند به عنوان يک محل سر سبز
که باغات ميوه زياد داشته است.
لذا اين محل به آلولک معروف شده است و به همين نام باقي مانده است.

فهرست :

مقدمه
ایران
تقسیم بندی سیاسی
استان قزوین
موقعیت جغرافیایی استان قزوین
موقعیت سیاسی استان قزوین
نقشه موقعیت سیاسی استان قزوین
راه های ارتباطی ومراکز صنعتی
مخاطرات و گسل ها
زمین شناسی
پوشش گیاهی
نقشه پوشش گیاهی
ناهمواری ها
نقشه ناهمواری ها
اقلیم(آب و هوا)
عناصر آب و هوایی
انواع باد
درصد وزش باد
نمودار گلباد
منابع آب
نقشه همبارش
جمعیت استان
نقشه پراکندگی جمعیت استان
نقشه تراکم نسبی جمعیت استان
روند افزایش جمعیت استان
هرم سنی جمعیت استان
رشد جمعیت روستایی استان
نقشه موقعیت شهرستان قزوین
تقسیمات سیاسی دهستان اقبال غربی
نقشه موقعیت دهستان اقبال غربی
روستای آلولک
فصل اول : موقعیت جغرافیایی روستا
وجه تسمیه روستای آلولک
موقعیت جغرافیایی و سیاسی
نقشه موقعیت روستای آلولک
هسته اولیه و مراحل رشد و توسعه روستا
وضعیت اقلیمی
پوشش گیاهی
منابع تامین آب آشامیدنی و کشاورزی
ارضی کشاورزی روستا
شیب بندی روستا
شیب کلی منطقه
ناهمواری ها
خاک
فصل دوم : جغرافیای انسانی
جمعیت و منابع طبیعی
میزان جمعیت و نرخ رشد در روستای آلولک
مهاجرت و شهرنشینی
فصل سوم: ویژگی های اجتماعی و فرهنگی
نژاد
زبان
دین
آداب و رسوم
صنایع دستی
فصل چهارم: اقتصاد روستا
وضعیت فعالیت بخش های اقتصادی
برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات
خدمات رفاهی
خدمات آموزشی
خدمات بهداشتی
خدمات درمانی
خدمات تفریحی و ورزشی
پایانه حمل ونقل
تاسیسات و تجهیزاتدین
تعیین نحوه حوزه نفوذ روستا به طور مشروع
در ده آینده
نقشه کاربری ارضی موجود
کاربری مسکونی
نقشه نوع مالکیت
 کاربری تجاری
کاربری آموزشی
کاربری خدمات بهداشتی
کاربری درمانی
کاربری اداری
کاربری مذهبی
کاربری فرهنگی
کاربری آموزشی
فصل پنجم : معماری روستا
بررسی فضاهای موجود

پاورپوینت پروژه روستا آلولک رشته معماری

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

34,218 کیلوبایت

تعداد صفحات

116

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.pptx